A finn és a magyar nyelv messzesége HUNNIA 103. szám

Dobó Andor az „Egyedülálló Ősnyelv” c. írásában (Ez a Hét. 1996.5.7.) PÓLYA GYÖRGY világhírű számtantudósunkra hivatkozik. Pólya György ugyanis a „Plauzibilis Következtetés” c. művében megvédte azt a nézetet, miszerint a Magyar Nyelvnek nincs kapcsolata a többi egymással mind összefüggésbe hozható nyelvvel; azaz a MAGYAR EGYEDÜLÁLLÓ ÖSNYELV! Pólya pl. összehasonlította az Egytől-tízig (1-10) lévő számnevek Első Betűhangját az angol, svéd, dán, holland, német, francia, spanyol, olasz, lengyel és magyar között. Úgy találta, hogy a svéd-dán-holland és a magyar között Két Egyezés van. (En-En-Een = Egy, Tio-Ti-Tien = Tíz). Ugyanakkor az angol-német és a magyar között is két Egyezés mutatható ki. (Ein= Egy, Ten=Tíz). A francia, spanyol, olasz, lengyel és a magyar között viszont NINCS Egyezés e vonatkozásban! (Az orosz és a magyar közt egy=ogyin)

Most a fentieket egészítsük ki a Finn és a Havaji Nyelv 1-10-ig lévő számneveivel:

FINN: HAVAJI:
1 = IKSZI 1 = EKALI
2 = KAKSZI 2 = LUA
3 = KOLMI 3 = KOLU
4 = NELJA 4 = EHA
5 = VIISZI 5 = HIMA
6 = KUUSZI 6 = ONO
7 = SZEITSZEMAN 7 = HIKU-HITU
8 = KAHDEKSZAN 8 = EWALU
9 = IHDEKSZAN 9 = EIWA
10 = KIMMENAN 10 = UMI

Ha most a finn és a havaji számneveket vetjük össze a magyar megfelelőkkel, akkor mindkét esetben Két-Két Egyezést találunk: Kakszi = Kettő, Nelja = Négy a finnben, Ekali = Egy, Hiku-Hitu = Hét a havajiban. (Itt kell megjegyeznünk, hogy az ó-magyarban HÉT = HETU volt! Aztán: a havaji nyelv- ben KA HITU = A HÉT; ami a Hét-Csillagos Göncölszekérnek a neve!). Azaz: ebben a tekintetben a magyarhoz a svéd-dán-holland-finn-havaji Egyenlő Távolságra (10-ből 2!) van! Tehát: a magyar olyan messze van a finnhez, mint a havajihoz! A finn és havaji között viszont csak Egy Egyezés (Kolmi-Kolu = Három) van.

A Havaji is gazdag ősnyelv; pl. a hajózással és csillagászattal kapcsolatos szavai ezrekre rúgnak. A Pukui-Elbert Havaji Szótárban (Hawaiian Dictionary. Honolulu. 1973.) a csónakra 32 szavuk van és 142(!) Csillagnév felsorolását olvashatjuk ott! Igen érdemes volna megvizsgálni tárgyilagos nyelvészeti tudományossággal a Havaji Nyelv Ősiségét és a Magyarral való összefüggéseit. A Havaji ugyancsak hangzó-olvasó (fonetikus) nyelv, ott sincsenek nemek, a melléknév pl. lehet állítmány a mondat elejét és a végén is. Pl.: Puhalu ka hao = Puha a hó. Ka hamu puhalu = A hamu puha. Leha ka kama = Léha-lusta a kamasz. Ka lio leha = A ló lusta.

A Polinéz Havaji-Maóri Nyelv igen közel áll egymáshoz (akárcsak a németholland), a Maóri és Magyar Nyelv és Műveltség összefüggéseit Hevesi-Uxbond magyar kutató rendszerezte az 1928-ban Londonban kiadott Munda-Magyar-Maori c. könyvében. A Maóri-Magyar Szóhasonlatokról l. még Simon Endre: Vegyes Írások–Közlések (Montreal. 1996.) c. összeállítását.

Ha most továbblépünk és megvizsgáljuk a finnben, havajiban, magyarban, svédben, dánban, hollandban, oroszban az 1-10-ig lévő számnevekben előforduló SZ mássalhangzót, akkor a következő eredményre jutunk: a Finnben Nyolc (8), a Havajiban Nulla, a Magyarban Nulla, a Svédben, Dánban, Hollandban Három-Három-Három (3-3-3), az Oroszban pedig Négy SZ-S található! Ebben a vonatkozásban tehát a Magyar és a Havaji áll legmesszebb a Finntől!!!

A fentieket szem előtt tartva: a Magyar Nyelvnek a Finnel való közeli „rokonosítása” nem állja meg a helyét!

TAMANA adatainak bemutatása adalék e vonatkozásban is. Mivel a Tamana név+szerkezet egybevetése nélkülöz minden nyelvi eredeztető elfogultságot, itt csak bemutatunk ízelítőnek olyan Hét-Hét Tamana név+szerkezetet, mely Finnhonban és Havajiban fordul elő, de mind a 14 (7+7) ott van a KárpátMedencében is.

Finnhonban: AR+VAJA, HÁRI+ VÁRA, IVA+LÓ, KAL+KULA, KU- KU+LA (25 is!). MIKO+LA (42 is!), TÁ+PIÓ (8 is!).

Havajiban: KÁMA+LÓ, KI+AVA, KULA+VAJ, KUNA+LELE, LELE+ MAKÓ, PÁLI+VAJA, VAJ+PIÓ.

Nos, a fenti 7+7 név+szerkezet mind ott van a Kárpátok alatt is és ezek 7+7 Név+Végződése mind Név+Végződés a Kárpát-Medencében és(!) a föld más-más táján is!. Pl.: Ar+VAJA Helység Finnhonban, Páli+VAJA Helység Havajiban, Székely+VAJA Község Erdélyben. De (!) Úsz+VAJA: Város a Tűzföldön, Ráró+VAJA: Érden-Paradicsom a Havaji Mondavilágban és(!) Jára+VAJA Patak a Gajánai Felföld még ma sem teljesen feltárt Őserdejében (5.31-58.10) ott „vízözön-előtti” Mándi Díszjel+szerkezetes Óriás Kő-Szobrok és a KARA+BUKA+BURA Patak-Iker-Társaként! [AR, PÁLI, ÚSZ, RÁRÓ, JÁRA mind ott van a Kárpátok alatt is!]. Ami pedig KARA+BUKA+ BURA név+szerkezetét illeti: Tamana tanulmányainkból ismert: KARA+BUKA és KARA+BURA Két Szomszédos Oázis(!) a Nyugat-Ausztráliai Sivatagban ott éppen a TAMANA Oázis (24.37117.47) közelében; nálunk ugyanakkor Három KARA+BUKA található meg és van Bár+BURA és Tisza+BURA helységünk is!

Aztán: Finnhonban van Iva+LÓ Falu, Havajiban pedig Kilenc Káma+LÓ-t találunk, míg a Nyugat-Afrikai Sierra Leonéban Hat Káma+LÓ Helység van ott pl. ilyen Kárpát-Magyar – Nevű – Törzsek között:
BÁNTA KAMA+RA, KARAN+KÓ, LIMBA, MA+KÁRI, MENDE, SZAN- DA, SZELEN+KA, SZITYA, VÁ- RA+VÁRA. Viszont nálunk Zalában a KÁMA Patak Lisz+LÓ Falunál ered.

Továbbmenve: Finnhonban van Nyolc TÁ+PIÓ; ugyanaz a TÁ+PIÓ nálunk folyó, Vaj+PIÓ meg Havajiban Helység név+szerkezete. De(!) ugyanaz a TÁ+PIÓ Falu Új-Guineában (10.20.150.35) ott éppen JAMA-LELE Falu (10.30- -150.30) tőszomszédságában, de (!) nálunk a JAMA Patak éppen Balaton+LELLE mellett siet a Magyar Tengerbe! És(!) Makó+LELE nálunk a MAROS mentén Dűlő, viszont ennek megfordított szerkezetképlete: LELE+Makó Havajiban Hegy (21.11156.46).

A fentebb említett név+szerkezetek, név+végződések mind ott vannak a Kárpátok alatt és közülük pl. BUKA, HÁRI, JÁRA, KÁL, KÁRA, LELE, MAKÓ, MIKOLA, PÁLI, VAJ Magyar Családi Név is! Mindez azt jelzi, hogy a Finnhonban, Havajiban, a Tűzföldön, a Gajánai Felföld Ősvadonjában, Új-Guineában található, a kárpátokiakkal egyező szerkezetmintás Tamana Földrajzi nevek az egész világra kiterjedő, Ősi, Név+Szerkezeteket Adni Tudó Magas-Színvonaló Műveltség(ek) FENNMARADT Tanú-Hirnökei! Az pedig, hogy ezek között jelentős a Magyar Családi Nevekkel való Azonosság – azt is tudtunkra adja, hogy a Magyar Műveltség ennek az Ősi , Egyetemes Műveltségnek figyelemreméltó hordozója!

Az pedig, hogy pl. Finnhonban 25 KU+KULA, 42 MIKO+LA és 8 TÁ+PIÓ van és mindhárom megtalálható nálunk is, nem azt mutatja, hogy a Magyar és Finn Nyelv közeli rokon, hiszen KUKULA ott van pl. Csádban, Mexikóban, Mongóliában, MIKOLA pedig megtalálható Asszám-Indiában és Zambiában is – mindkét helyen megannyi Kárpát-Azonos Tamana név +szerkezet kiséretében. Mindez csak azt jelzi, hogy KUKULA, MIKOLA, TÁPIÓ az Ősi, Egyetemes, az egész világot átfogó Műveltség (ek) FENNMARADT Hírnöke! Aztán: Finnországban – eddigi kutatási eredményeink szerint – az ott lelhető ősi név+szerkezetek nem elegendők ahhoz, hogy összehasonlító „terephely”-nek tekinthetnénk. Nincs ott pl. ABA, BALA, BARA, ZÁM Előnév, nincs pl. KÁL +ONGA, KARA+KÓ, MAGAR, TA+ MANA, TARA+BA, TUR+ÁN név+ szerkezet sem. Ugyanakkor a világ 184 országában-táján eddig összegyűjtött 6500 Tamana Név+ Szerkezet mind ott van a Kárpát-Medencében és(!) ennek fele egyben Magyar Családi Név is! Azaz: a Finn és Magyar Nyelv rokonságát a Tamana adat+szerkezetek NEM igazolják, hanem csak aláhúzzák az itt bemutatott nyelvi következtetést, a Két Nyelv egymástól való MESSZESÉGÉT illetően! Ezt a messzeséget talán az 1-10-ig lévő számnevek SZ hangzóállománya ill. annak hiánya érzékelteti legadatosabban. A MAGYAR VALÓBAN EGYEDÜLÁLLÓ ŐSNYELV ÉS CSALÁDI NEVEIBEN AZ EGÉSZ VILÁGRA KITERJEDŐ ŐSI FÖLDRAJZI NÉV+SZERKEZETEK ÉLENJÁRÓ HORDOZÓJA!

BÁRÁND: Község Biharban. BÁRÁND+ÚZ: Folyó az Iráni/török határon ott a SIÓ folyó és KARA+KIS+LAK falu kiséretében! SIÓ folyó nálunk, Baszkhonban, Burkina Faszóban, oázis Csádban, folyó Ekvádorban, Japánban, Thájföldön, Togóban, Új-Guine- ában, Elefántcsontparton pedig Három SIÓ patak is van! Zselic+KISLAK nálunk, Mándi+KISLAK Kasmírban, Kuk+Úr+KISLAK a Kaukázusban helység, míg KISLAK magában Észak-Mezopotámiában Falu ott a MAGAR Hegy, SZABÍR falu, és a TURÁN folyó társaságában Báránd+ÚZ Végződésére jó példa: Mat+ÚZ: Magyar Családi Név, Falu Mexikóban és (!) hegy Kert+Ágó-Tuniszban, ahol az Ősi KERT+ÁGÓ Város belterületének „éppen” MAGAR volt a neve!

dr. Vámos-Tóth Bátor